En cumprimento do establecido na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Federación Galega de Atletismo, publicou na súa páxina web a información institucional indicada no artigo 6 e a información económica, indicada no artigo 8 da citada lei.

Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Máis sobre transparencia