Póliza Accidentes Federación Galega de Atletismo 2018/2019


Póliza Accidentes Federación Galega de Atletismo 2018/2019

Protocolo de actuación en caso de accidente 2018/2019


 Protocolo de actuación en caso de accidente 2018/2019

Pasos a seguir polo accidentado:

1) Deberá contactar con Allianz nos seguintes números de teléfono de asistencia:

 • Asistencias en Cataluña, Comunidade Valenciana, Murcia, Galicia, Madrid, Cantabria e Andalucía: 913 255 568
 • Asistencias no resto do territorio español: 913 343 293

2) Deberá facilitar a seguinte información:

 • Datos persoais do accidentado e tipoloxía de lesións.
 • Datos do colectivo ao que pertence o accidentado e número de póliza.
 • Data, lugar e descrición da forma de ocorrencia.

3) Con esta información, Allianz facilitará ao accidentado os datos e a localización do Centro do Cadro Médico máis adecuado tendo en conta as lesións sufridas.

4) O accidentado terá ata 7 DÍAS para mandar o PARTE DE ACCIDENTES debidamente cumprimentado e selado polo Tomador do seguro a:

asistenciacolectivos.es@allianz.com

5) A asistencia médica, consultas, probas ou rehabilitación sucesiva solicitarase nos números de teléfono indicados no punto primeiro. Allianz facilitará a autorización, se procede, directamente ao accidentado e/ou ao Centro Médico segundo os casos.

TOMADOR: FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO
Nº PÓLIZA: 044422088

 • A asistencia médica prestarase nos Centros do Cadro Médico de Allianz.
 • Calquera prestación de asistencia sanitaria debe ser autorizada previamente por Allianz.
 • Só en caso de Urxencia Vital poderase acudir directamente ao centro sanitario máis próximo. Unha vez superada a asistencia de urxencias, o lesionado deberá ser trasladado a un centro concertado.
 • A título informativo, pódese consultar o cadro médico de Allianz na web da Compañía: www.allianz.es
 • A Compañía non se fará cargo dos custos e por tanto correrán a cargo do accidentado, cando:
  – Non se reciba o parte debidamente cumprimentado.
  – Non se deu autorización específica por parte de Allianz para a devandita asistencia.
  – Permanézase en Centro Non Concertado tras a primeira asistencia en casos de urxencia vital.
 • Será motivo de peche do expediente do Sinistro e por tanto non continuidade de tratamento, se durante a BAIXA MEDICA DEPORTIVA o Lesionado realiza actividade deportiva, carecendo de cobertura os accidentes posteriores que puidesen producirse sen estar de alta médica por un accidente anterior.
 • Exclúense as consecuencias, agravacións ou situacións relacionadas coas enfermidades, lesións ou minusvalías preexistentes, tanto físicas como psíquicas.