Lexislación


Lexislación Deportiva Galega

Estatutos


Estatutos da Federación Galega de Atletismo

Regulamento de Réxime Xurídico Disciplinario


Regulamento de Réxime Xurídico Disciplinario

PEAG 2018 – 2022


 Plan Estratéxico do Atletismo Galego 2018 – 2022