A Xunta endurece as medidas no deporte para loitar contra a COVID19

O presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo, anunciaba fai dous días que se tomarían novas e máis estritas medidas para loitar contra o preocupante incremento de contaxios que a nosa comunidade está rexistrando nas últimas datas. Para concretar ese tipo de medidas e de que maneira ían afectar ao noso deporte, o DOG recollía a última hora de onte a nova normativa autonómica que regulará toda a actividade social e deportiva, sendo precisamente neste último escenario onde extraemos o máis salientable:

Obrigatoriedade do emprego de mascarillas

 • A obrigación de uso de máscara será esixible en todo momento durante a realización da práctica deportiva individual ao aire libre.

Parques e zonas deportivas de uso público ao aire libre.

 • Os parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas, pistas skate ou espazos de uso público ao aire libre similares poderán estar abertos ao público sempre que neles respéctese un aforo máximo estimado dunha persoa por cada catro metros cadrados de espazo computable de superficie do recinto.
 • Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal nas instalacións ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física. O uso de máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal indicada, nos termos previstos no apartado 1.3 do Acordo do Consello de la Xunta do 12 de xuño de 2020, na súa redacción vixente.
 • Deberán aplicarse as medidas de hixiene e prevención establecidas, especialmente no que se refire a proceder diariamente á limpeza e desinfección destes espazos nas áreas de contacto das zonas comúns, tales como xogos das zonas infantís, aparellos de actividade física ou outro mobiliario urbano de uso compartido.
 • Recoméndase dispoñer neses espazos, especialmente no que se refire a parques infantís, de dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade viricida, debidamente autorizados e rexistrados, ou dunha solución jabonosa no caso de espazos para menores de dous anos de idade.

Actividade deportiva e competicións deportivas federadas e os seus adestramentos.

 • A práctica da actividade física e deportiva non federada só poderá realizarse ao aire libre de forma individual ou con persoas conviventes e coa utilización de máscara.
 • Quedan suspendidas as competicións deportivas de nivel autonómico. Os correspondentes adestramentos quedarán sometidos ás mesmas limitacións que o resto da actividade física e deportiva prevista neste punto, debendo respectarse as limitacións de entrada e saída existentes en determinados ámbitos territoriais e as limitacións establecidas á liberdade de circulación das persoas en horario nocturno.
 • As competicións deportivas federadas de nivel nacional e os seus adestramentos desenvolveranse de acordo co establecido pola Administración competente e de conformidade coas limitacións establecidas nos protocolos federativos correspondentes.
 • As competicións deportivas federadas de nivel nacional e os seus adestramentos desenvolveranse sen público de acordo co establecido pola Administración competente e de conformidade coas limitacións establecidas nos protocolos federativos correspondentes.

No ámbito das competicións deportivas oficiais non profesionais de ámbito estatal de modalidades deportivas que poidan implicar contacto que se celebren na Comunidade Autónoma de Galicia, serán de aplicación as seguintes medidas:

 • Os equipos e deportistas galegos que participen nas devanditas competicións deberán realizar os adestramentos e a competición en grupos de composición estable e, en todo caso, deberán realizar test serológicos ou probas similares cada 14 días naturais.
 • A totalidade dos membros da expedición dos equipos e deportistas procedente doutras comunidades autónomas que se despracen á Comunidade Autónoma de Galicia para participar nas devanditas competicións deberán realizar test serológicos ou probas similares en orixe polo menos entre 72 e 24 horas previas á celebración da proba/partido/competición.
 • Ao mesmo tempo, deberán comunicar con idéntica antelación ás autoridades sanitarias autonómicas a relación das persoas integrantes da expedición trasladada a Galicia, a data e hora de chegada á Comunidade Autónoma galega e o lugar de aloxamento, así como o tipo de proba de detección COVID-19 a que fosen sometidas ditas persoas. As medidas previstas deben entenderse dentro do necesario respecto ás competencias das autoridades deportivas e sanitarias estatais, polo que serán aplicables sempre que resulten compatibles coas adoptadas polas devanditas autoridades e mentres non existan medidas obrigatorias dimanantes delas que ofrezan un nivel de protección equivalente ou similar.

Medidas especiais para determinadas actividades.

 • Adóptase a medida de peche temporal, durante o período a que se estende a eficacia da medida conforme ao momento cuarto da orde, das seguintes actividades, conforme ás definicións contidas no anexo do Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e establécense determinadas disposicións xerais de aplicación na materia: Espectáculos deportivos, Actividades deportivas, Establecimientos de espectáculos deportivos, Establecimientos para actividades deportivas, Estadios deportivos, Pabellones deportivo, Recintos deportivos,Gimnasios
 • Poderán permanecer abertas as instalacións deportivas nas que se celebren adestramentos ou competicións de ámbito estatal, profesional ou non profesional, cuxos vestiarios e zonas de ducha poderán ser usados cunha ocupación de ata o 30% do aforo máximo permitido, procedéndose á limpeza e desinfección despois de cada uso e ao final da xornada.

En todo caso, queda prohibida a asistencia de público ás competicións e adestramentos, sen prexuízo do disposto no número 2 do artigo 15 do Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

ORDE do 26 de xaneiro de 2021. DOG Núm. 16-Bis

 

 

Compartir: